WSKAZANIA DLA POSŁUGI W LITURGICZNEJ SŁUŻBIE OŁTARZA

~ Osoba posługując przy Ołtarzu Chrystusa przychodzi przynajmniej kilkanaście minut wcześniej przed rozpoczęciem służby, aby przygotować się poprzez modlitwę do Eucharystii lub nabożeństwa, a także ubranie się w albę oraz przygotowanie odpowiednich elementów do jego posługi.

~ Pełnienie powierzonych funkcji nie może mieć charakteru ukazywania samego siebie, lecz ma to być posługa, świadoma i owocna, względem Boga i ludzi.

~ Osoba posługuje w każdą Niedzielę i Święto, ale zalecana jest także służba, w miarę możliwości, przynajmniej raz w ciągu tygodnia. 

~ Sprawowanie posługi odbywa się w prezbiterium, a do zakrystii schodzą tylko odpowiednie osoby w razie konieczności.

~ Osoby posługujące w czasie Eucharystii przystępują jako pierwsze do Komunii Świętej.

~ Nad całością sprawowanej liturgii przy Ołtarzu Chrystusa czuwa odpowiedni Ceremoniarz.

~ Osoba posługująca w prezbiterium ma swoimi gestami oraz zachowaniem dawać właściwy i godny naśladowania przykład.

~ Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego podlegają księdzu opiekunowi oraz księdzu Proboszczowi.

Ks. Łukasz – opiekun LSO

STOPNIE FORMACJI MINISTRANCKIEJ DIECEZJI KIELECKIEJ

Stopnie formacji ministranckiej są elementem i integralną częścią posługi w Służbie Liturgicznej Ołtarza. Formacja w ramach każdego z nich trwa minimum 1 rok.

Kandydat
Kandydatem jest osoba, którzy pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie do służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Zostaje ona włączona do grona kandydatów na ministrantów,
a po okresie przygotowania przez błogosławieństwo staje się jej członkiem.

 

 

Ministrant
Ministrant jest to osoba, która służy (pomaga) kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza służy nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi,
który przychodzi do nas podczas każdej bezkrwawej Ofiary, jaką jest Msza Święta.

 

 

Ministrant Słowa Bożego (Lektor)
Lektor to ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, oraz wygłasza komentarze i modlitwy przeznaczone w przepisach liturgicznych dla osób świeckich (np. wezwania modlitwy powszechnej).

 

 

Ceremoniarz Liturgicznej Służby Ołtarza
Ceremoniarz jest to ministrant, który posługuje przy ołtarzu, pomaga duszpasterzowi
w przygotowaniu (lub samodzielnie prowadzi przygotowanie) celebracji i uczestniczy w nich, nadzorując zespół posługujących w liturgii. Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa
w formacji ministranckiej. Ceremoniarz nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal jest akolitą lub lektorem; a jedynie pełni swoją funkcję jako ceremoniarz, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

 

 

Animator
Animator liturgiczny jest to ministrant, który opiekuję się powierzoną mu przez duszpasterza grupą ministrantów, prowadzi z nimi spotkania formacyjne i ćwiczenia praktyczne oraz wspomaga
księdza-opiekuna ministrantów w organizowaniu życia liturgicznego w parafii i diecezji.
Animator liturgiczny nadal pozostaje w swoim zespole posługujących tzn. nadal jest akolitą
lub lektorem pełniąc swoją funkcję animatora. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.